logo

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se tedy s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?
Jsem Martin Vácha, bytem Jažlovická 1314/13, 149 00 Praha 4, IČ 42365023, který provozuje webové stránky www.studiodetail.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určují, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mne kontaktovat na tel. číslech 222 586 092, 603 504 259 nebo na e-mailu info@studiodetail.cz.

Prohlašuji
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a že:
• budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu;
• plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů;
• umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
• poskytování služeb, plnění smlouvy – vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, fakturační adresa, případně doručovací adresa a e-mail nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. k dodání zboží, informacím o objednávkách apod.);
• vedení účetnictví – jste-li mými zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů;
• marketing (zasílání „newsletterů“) – vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení.
Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.
Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám „newslettery“ jen na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od jeho udělení.
V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.
Osobní údaje odeslané prostřednictvím „Kontaktního formuláře“ na mých stránkách zásadně používám pouze pro vyřízení vašeho dotazu a dále je nijak nezpracovávám.

Cookies
Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Vaše osobní údaje chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly mé vlastní. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já, na dané zpracování se specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to především následující poskytovatelé: INTERNET CZ, a. s., Google (Google Analytics) a Česká pošta, s.p. (dopravce).
Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při jejich výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno na území EU nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu info@studiodetail.cz.
• Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
• Díky právu na přístup mne můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
• Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální či neúplné, máte právo na jejich doplnění a změnu.
• Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z „newsletteru“ omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).
• Právo na přenositelnost můžete využít, pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému. Pak budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup, jen s tím rozdílem, že vám informace dodám/pošlu ve strojově čitelné podobě. I na to potřebuji alespoň 30 dní.
• Právo na výmaz (být zapomenut) je vaším dalším právem. Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji rovněž 30 dní.
V některých případech jsem ale vázán zákonnou povinností, kdy např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži pouze všechny takové osobní údaje, které nejsou jiným zákonem vázány. O dokončení výmazu vás budu informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud ale nejprve budete o tomto podezření informovat mne, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání „newsletterů“ a obchodních sdělení
E-maily s informacemi o mých službách vám zasílám, jste-li můj zákazník, na základě svého oprávněného zájmu.
Pokud mým zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu.
V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost
Dovoluji si Vás ujistit, že moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.